Let op: De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en diensten van Climatoday. We raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en te begrijpen voordat u gebruikmaakt van onze producten of diensten.

 

1. Definities

  • Climatoday: Het bedrijf dat airconditioningsystemen verkoopt, installeert, onderhoudt en storingsoplossingen biedt.

  • Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten of producten van Climatoday.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Climatoday.

2.2 Door gebruik te maken van onze diensten of producten, stemt de Klant in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3. Offertes en Overeenkomsten

3.1 Alle offertes van Climatoday zijn vrijblijvend en geldig gedurende de daarin vermelde termijn, tenzij anders aangegeven.

3.2 Een overeenkomst tussen Climatoday en de Klant komt tot stand op het moment dat een bestelling of opdracht schriftelijk of mondeling door Climatoday is bevestigd.

4. Prijzen en Betaling

4.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro (€) en zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn en op de wijze zoals vermeld in de factuur.

5. Levering en Installatie

5.1 Climatoday streeft naar tijdige levering en installatie van producten en diensten, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen als gevolg van onvoorziene omstandigheden.

6. Onderhoud en Storingen

6.1 Voor onderhoud en storingsoplossingen gelden de voorwaarden en tarieven zoals vermeld in de afzonderlijke overeenkomst of serviceovereenkomst.

7. Garantie en Aansprakelijkheid

7.1 Climatoday staat garant voor de kwaliteit van geleverde producten en diensten volgens de geldende fabrieksgaranties en wettelijke voorschriften.

7.2 Climatoday is niet aansprakelijk voor indirecte, gevolg- of bedrijfsschade.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Geleverde producten blijven eigendom van Climatoday totdat volledige betaling is ontvangen.

9. Privacy en Gegevensbescherming

9.1 Climatoday zal persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Meer informatie hierover is te vinden in ons Privacybeleid.

10. Toepasselijk Recht en Geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten en geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht in overleg tussen partijen. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank.

11. Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

11.1 Climatoday behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Klanten worden op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf 01-01-2022 en zijn voor het laatst bijgewerkt op [Datum laatste update]. Voor vragen of verduidelijkingen kunt u contact opnemen met Climatoday.

 

2. Schade aan Eigendom

12.1 Climatoday is niet verantwoordelijk voor schade aan eigendommen van de Klant, inclusief maar niet beperkt tot krasjes op muren, beschadigingen aan vloeren, of soortgelijke schade, tenzij deze schade direct het gevolg is van nalatigheid of onzorgvuldigheid van Climatoday bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

12.2 Climatoday aanvaardt aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van de Klant die het gevolg is van het raken van leidingen, het laten vallen van gereedschap, of soortgelijke incidenten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Deze aanvulling op de Algemene Voorwaarden gaat in per vandaag en maakt deel uit van de overeenkomst tussen Climatoday en de Klant. Het benadrukt de verantwoordelijkheid van Climatoday voor specifieke schadegevallen en verduidelijkt de grenzen van die verantwoordelijkheid.

13. Mogelijke Zichtbare Schade tijdens Werkzaamheden

13.1 De Klant erkent dat bij de uitvoering van werkzaamheden, zoals boren en installatie, er een kans aanwezig is dat er voor het oog zichtbare schade kan ontstaan aan de oppervlakken van muren, vloeren, of andere eigendommen.

13.2 Climatoday spant zich in om werkzaamheden met uiterste zorgvuldigheid uit te voeren en schade te minimaliseren. Echter, gezien de aard van bepaalde werkzaamheden kunnen kleine, voor het oog zichtbare sporen ontstaan, zoals boorgaten.

13.3 Climatoday is niet aansprakelijk voor dergelijke zichtbare sporen, tenzij deze schade direct het gevolg is van ernstige nalatigheid of onzorgvuldigheid bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Deze aanvulling op de Algemene Voorwaarden gaat in per vandaag en maakt deel uit van de overeenkomst tussen Climatoday en de Klant. Het benadrukt de mogelijke zichtbare schade die kan optreden als gevolg van werkzaamheden en de verantwoordelijkheid van Climatoday in dergelijke gevallen.

 

2. Schade aan Eigendom

12.1 Climatoday is niet verantwoordelijk voor schade aan eigendommen van de Klant, inclusief maar niet beperkt tot krasjes op muren, beschadigingen aan vloeren, of soortgelijke schade, tenzij deze schade direct het gevolg is van nalatigheid of onzorgvuldigheid van Climatoday bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

12.2 Climatoday aanvaardt aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van de Klant die het gevolg is van het raken van leidingen, het laten vallen van gereedschap, of soortgelijke incidenten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Deze aanvulling op de Algemene Voorwaarden gaat in per vandaag en maakt deel uit van de overeenkomst tussen Climatoday en de Klant. Het benadrukt de verantwoordelijkheid van Climatoday voor specifieke schadegevallen en verduidelijkt de grenzen van die verantwoordelijkheid.

 

13. Mogelijke Zichtbare Schade tijdens Werkzaamheden

13.1 De Klant erkent dat bij de uitvoering van werkzaamheden, zoals boren en installatie, er een kans aanwezig is dat er voor het oog zichtbare schade kan ontstaan aan de oppervlakken van muren, vloeren, of andere eigendommen.

13.2 Climatoday spant zich in om werkzaamheden met uiterste zorgvuldigheid uit te voeren en schade te minimaliseren. Echter, gezien de aard van bepaalde werkzaamheden kunnen kleine, voor het oog zichtbare sporen ontstaan, zoals boorgaten.

13.3 Climatoday is niet aansprakelijk voor dergelijke zichtbare sporen, tenzij deze schade direct het gevolg is van ernstige nalatigheid of onzorgvuldigheid bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Deze aanvulling op de Algemene Voorwaarden gaat in per vandaag en maakt deel uit van de overeenkomst tussen Climatoday en de Klant. Het benadrukt de mogelijke zichtbare schade die kan optreden als gevolg van werkzaamheden en de verantwoordelijkheid van Climatoday in dergelijke gevallen.